عشق، پرورش و بخشایش

کتاب راھنمایی کھ بھ زندگی شما غنا می بخشد

در این کتاب ریوھو اوکاوا رموز رشد معنوی را بر پایه تجربیات زندگی شخصی خود آشکار می سازد. شروعی با تمرین «عشق بخشودنی» بدون انتظار پاداش در مقابل آنچه که شما برای کمک به دیگران انجام داده اید.

ریوھو اوکاوا در بخش اول این کتاب به این مبحث می پردازد که شما می توانید درون خویش را با تلاش از طریق عشق دگرگون نمایید.

در بخش دوم این کتاب خواننده می تواند پا در راھی بگذارد که اوکاوای جوان آن را تجربه کرده بود، از شروعی عادی تا رسیدن به یک عشقی شگفت انگیز.

ریوھو اوکاوا یکی از تاثیرگذارترین نویسندگانی است که بیش از ۲۰۰۰ کتاب از جمله: قوانین خورشید، قوانین طلایی، قوانین جاودانگی، تفکر شکست ناپذیر و ذھن تنزل ناپذیر را به رشته تحریر درآورده است.

عضویت