ذهن تزلزل ناپذیر

چگونه بر مشک ت زندگی فائق آییم

بسیاری از ما خود را در رویارویی با مسائل و مشکلاتی که زندگی برایمان پیش می آورد درمانده و ناتوان می یابیم.
خواه این ناتوانی ناشی از امور شخصی یا کاری باشد، به ما حسی از درهم شکستگی و غرق در فاجعه ای غیر قابل انتظار را منتقل میکند.

بر طبق آموزه های ریوهو اوکاوا راه چیرگی بر چنین وضعی دستیابی به ذهنی تزنزل ناپذیر است.
نویسنده در این کتاب شیوه های مطمئنی از رشد و اعتماد درونی را به صورت عمقی و اصولی از منظری غیر مادی توصیف می نماید.

او به ما می آموزد که هر آنچه را که زندگی تحت عنوان خیر و شر در جلوی پایمان قرارا می دهد، درسی برای رشد و پرورش ما می باشد.

ریوهو اوکاوا نویسنده پرکاری است که تا زمان انتشار این کتاب بیش از ۲۰۰۰ جلد کتاب از جمله کتابهای: قوانین خورشید، قوانین طلایی، قوانین جاودانگی، تفکر شکست ناپذیر و کتاب عشق، رشد و بخشش را به رشته تحریر درآورده است.

عضویت