ذهن تزلزل ناپذیر

چگونه بر مشک ت زندگی فائق آییم

بسیاری از ما خود را در رویارویی با مسائل و مشکلاتی که زندگی برایمان پیش می آورد درمانده و ناتوان می یابیم. خواه این ناتوانی ناشی از امور شخصی یا کاری باشد، به ما حسی از درهم شکستگی و غرق در فاجعه ای غیر قابل انتظار را منتقل میکند. بر طبق آموزه های ریوهو اوکاوا راه چیرگی بر چنین وضعی دستیابی به ذهنی تزنزل ناپذیر است. نویسنده در این کتاب شیوه های مطمئنی از رشد و اعتماد درونی را به صورت عمقی و اصولی از منظری غیر مادی توصیف می نماید. او به ما می آموزد که هر آنچه را که زندگی تحت عنوان خیر و شر در جلوی پایمان قرارا می دهد، درسی برای رشد و پرورش ما می باشد. ریوهو اوکاوا نویسنده پرکاری است که تا زمان انتشار این کتاب بیش از ۲۰۰۰ جلد کتاب از جمله کتابهای: قوانین خورشید، قوانین طلایی، قوانین جاودانگی، تفکر شکست ناپذیر و کتاب عشق، رشد و بخشش را به رشته تحریر درآورده است.

ادامه مطلب

عشق، پرورش و بخشایش

کتاب راھنمایی کھ بھ زندگی شما غنا می بخشد

در این کتاب ریوھو اوکاوا رموز رشد معنوی را بر پایه تجربیات زندگی شخصی خود آشکار می سازد. شروعی با تمرین «عشق بخشودنی» بدون انتظار پاداش در مقابل آنچه که شما برای کمک به دیگران انجام داده اید. ریوھو اوکاوا در بخش اول این کتاب به این مبحث می پردازد که شما می توانید درون خویش را با تلاش از طریق عشق دگرگون نمایید. در بخش دوم این کتاب خواننده می تواند پا در راھی بگذارد که اوکاوای جوان آن را تجربه کرده بود، از شروعی عادی تا رسیدن به یک عشقی شگفت انگیز. ریوھو اوکاوا یکی از تاثیرگذارترین نویسندگانی است که بیش از ۲۰۰۰ کتاب از جمله: قوانین خورشید، قوانین طلایی، قوانین جاودانگی، تفکر شکست ناپذیر و ذھن تنزل ناپذیر را به رشته تحریر درآورده است.

ادامه مطلب